line1کیت تشخیص آدنوویروس , TOYO line2


کیت تشخیص آدنوویروس TOYO:
TOYO ADENOVIRUS

برای تشخیص کیفی علائم " ویروسی آدنوویروس" در نمونه مدفوع می باشد .


مشخصات فنی محصول:

– تشخیص سریع و دقیق آدنوویروس در نمونه مدفوع. (ADENOVIRUS).
– تشخیص به روش ایمونو کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
– در هر جعبه ۲۵ عدد کیت کاستی و بافر و لوله جمع آوری نمونه و بروشور راهنما می باشد.
– Sensitivity:99.9% Specificity:99.3%
– P(+)Predictive V:99.0%
– P(-)Predictive V:99.99%
– Confidence Interval:95.0%