line1کیت تشخیص علائم تومور TOYO CEA line2


کیت تشخیص علائم تومور TOYO CEA:

برای تشخیص کیفی علائم تومور"CEA)"Carcinoembryonic Antigen) در خون،سرم،پلاسما می باشد.


مشخصات فنی محصول:

 – تشخیص سریع و دقیق تومور CEA در نمونه سرم و پلاسما.
 – تشخیص به روش ایمونو کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
 – در هر جعبه ۲۵ عدد کیت کاستی و رقیق کننده و بروشور راهنما می باشد.
 – Sensitivity:99.3% Specificity:99.3%
 – P(+)Predictive V:99.0%
 – P(-)Predictive V:99.6%
 – Cut-off: 5 ng/ml CEA