line1کیت تشخیص سوزاک , TOYO line2


کیت تشخیص سوزاک , TOYO:
TOYO GONORRHEA

برای تشخیص کیفی علائم "سوزاک" در ترشجات زنان و مجاری ادرار مردان می باشد .


مشخصات فنی محصول:

– تشخیص سریع و دقیق سوزاک در مجاری ادرار مردان و در ترشحات زنان (GONORRHEA).
– تشخیص به روش ایمونوکروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
– در هر جعبه ۲۵ عدد کیت کاستی ومحلول A , B و۲۵ عدد سواپ نمونه برداری و بروشور راهنما می باشد.
– Sensitivity:94.0% Specificity:98.0%
– P(+)Predictive V:97.3%
– P(-)Predictive V:94.4%