line1کیت تشخیص روتاویروس , TOYO line2


کیت تشخیص روتاویروس TOYO:
TOYO ROTAVIRUS

برای تشخیص کیفی علائم " ویروسی روتاویروس" در نمونه مدفوع می باشد.


مشخصات فنی محصول:

– تشخیص سریع و دقیق روتاویروس در نمونه مدفوع. (ROTAVIRUS).
– تشخیص به روش ایمونو کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
– در هر جعبه ۲۵ عدد کیت کاستی و بافر و لوله جمع آوری نمونه و بروشور راهنما می باشد.
– Sensitivity:99.99% Specificity:99.0%
– P(+)Predictive V:99.0%
– P(-)Predictive V:99.99%
– Confidence Interval:95.0%