۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۰

شرکت در نمایشگاه ارتقاء کیفیت

شرکت بابکو از تاریخ ۳۱ فروردین لغایت ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ با حضور در نمایشگاه ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی محصولات خود را ارائه نمود.