۲۱ آبان, ۱۳۸۸

ارائه کیتهای بارداری TOYO و RAPIDAN

کیتهای بارداری TOYO و RAPIDAN ترکیه در سه نوع کاستی و نواری و قلمی توسط شرکت بابکو در کلیه داروخانه های معتبر سطح کشور ارائه شد.
این کیتها را میتوانید از طریق وب سایت رسمی شرکت بابکو و یا از طریق داروخانه های معتبر تهیه کنید.