۲۶ فروردین, ۱۳۸۹

عقد قرار داد با شرکت پخش بهرسان دارو

عقد قرار داد پخش و فروش محصولات دارو خانه ای (کیتهای بارداری) توسط شرکت پخش بهرسان دارو با بخش بازرگانی شرکت بابکو انجام شد.